Búsqueda avanzada

Filtra por provincia

Filtra por nombre

Filtra por categorías

Sin Coste?

premi ciutat de palma

Concurso

Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2017

  • Categorías: Concursos de Pintura, Artes gráficas, Fotografía, Escultura, Otros
  • Convocante: Fundación Palma Espai d’Art
  • Premio: 12000€ + Exposición
  • Presentación: Presencial + Correo
  • Lugar: Palma de Mallorca, Islas Baleares
  • Fecha inicio: 01-10-2017
  • Fecha cierre: 20-10-2017
Añadir a mi agenda

Información

Bases de la convocatoria del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert s’Arts Visuals 2017

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes Bases és regular la convocatòria del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2017, amb la finalitat de donar suport a la creació artística contemporània, contribuir al dinamisme del sector de les arts visuals i reconèixer la tasca desenvolupada pels artistes.

2. Règim jurídic

Per a tot el que no preveuen aquestes Bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma; les Bases d’execució del Pressupost municipal, i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.

Aquest Premi es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva.

3. Participació

Poden optar al Premi artistes de qualsevol nacionalitat i residència.

El jurat, atenent els dossiers presentats i a partir de la trajectòria i les propostes concretes de cada artista, seleccionarà un màxim de 20 obres finalistes, que s’exposaran amb motiu de les Festes de Sant Sebastià. L’exposició s’inaugurarà el 20 de gener de 2018 i ex preveu que la data de cloenda sigui el 4 de març.

El mateix dia 20 de gener es donarà a conèixer l’obra guanyadora del Premi, que es triarà d’entre les finalistes.

Els autors participants poden presentar l’obra a altres concursos. No obstant això, un cop que hagin estat seleccionats com a finalistes s’hauran de comprometre a enviar l’obra i no la podran retirar fins que no finalitzi l’exposició. En tots els casos han d’informar de l’obtenció de distincions prèvies (accèssits, mencions d’honor, etc.) a l’obra presentada en aquest certamen.

Els artistes seleccionats hauran de cedir a l’Ajuntament de Palma el dret de reproducció fotogràfica de l’obra seleccionada per a l’exposició i el material de difusió i promoció d’aquesta. Els artistes o els seus representants seran els responsables de l’organització i del pagament de les despeses d’enviament i devolució de l’obra seleccionada. Una vegada presentat el rebut/justificant dins l’any fiscal corresponent, l’Ajuntament de Palma es farà càrrec d’aquestes despeses, amb l’excepció del guanyador, fins a un màxim de 500 euros per obra.

L’Ajuntament es compromet a respectar els drets morals de l’artista i a la preservació i la conservació adequada de l’obra premiada, així com de les obres finalistes que formaran part de l’exposició.

4. Premi

El Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2017 té una dotació de 12.000 euros per a l’obra premiada, i és únic i indivisible. A més del premi econòmic, l’Ajuntament de Palma organitzarà una exposició individual de l’artista guanyador. El projecte i el pressupost s’hauran d’entregar a l’Ajuntament en un termini no superior als 6 mesos comptats a partir de la data en què s’atorgui el Premi.

L’exposició es presentarà a l’Espai Born del Casal Solleric entre els mesos de juny i agost de 2019 (es poden consultar els plànols de l’espai al web del Casal Solleric). L’Ajuntament assumirà les despeses de l’exposició fins a un màxim de 12.000 euros (incloent-hi imposts). Aquesta quantitat es distribuirà de la següent manera: 1.000 € en concepte d’honoraris de l’artista, 3.000 € per a la producció del projecte i un màxim de 8.000 € per al muntatge, el transport, l’assegurança i el material de difusió.

L’artista o el col·lectiu premiat cediran a l’Ajuntament de Palma la propietat de l’obra guardonada, que passarà a formar part de la col·lecció municipal, i li transmetran els drets de propietat material, exposició i reproducció de l’obra en edicions sobre el patrimoni artístic municipal.

5. Consignació pressupostària

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del Premi d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 12.000 euros, amb càrrec a la partida 03.33420.48000 del Pressupost de despeses de 2018 i la partida 03.333.10.226.11.07 del Pressupost de despeses de 2019.

6. Documentació i tramesa de les obres

Les obres s’han d’enviar en sobre tancat o entregar presencialment de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, a l’Ajuntament de Palma, Negociat d’Espais d’Art – Casal Solleric, passeig del Born, 27, 07012, Palma, amb la indicació Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2017. El sobre ha de contenir:

a. Document amb les dades del participant o participants (annex 1).

b. Documentació en format digital, en una memòria USB o en un CD/DVD de dades, que inclogui:

– Currículum acadèmic i professional complet (formació, exposicions individuals i col·lectives, bibliografia, premis, obres a col·leccions, seminaris, etc.).

– Proposta concreta d’un màxim de tres obres que es presenten al Premi, amb la fitxa tècnica corresponent. Tant el tema com la tècnica i el suport o suports són de lliure elecció de l’artista.

– Selecció de fotografies d’altres obres i exposicions realitzades al llarg dels darrers cinc anys, amb la fitxa tècnica corresponent.

– Catàlegs digitals de les exposicions, si en tenen.

– Ressenyes bibliogràfiques i les crítiques que es considerin oportunes.

– Text explicatiu sobre l’obra o les obres presentades (màxim de 500 paraules per al text de cada obra).

El termini d’admissió de les obres serà de l’1 al 20 d’octubre de 2017. S’admetran les propostes que arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior al 20 d’octubre de 2017.

La documentació dels projectes no guardonats no es retornarà i es destruirà.

7. Jurat

El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El jurat estarà format per un màxim de 5 membres, professionals del sector, i una persona de la Regidoria de Cultura, amb veu i sense vot, perquè hi actuï de secretari, els quals seran nomenats pel batle. La seva composició es farà pública abans que acabi el termini de presentació dels dossiers.

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat artística de les obres i tindrà en compte la trajectòria formativa i professional dels artistes.

El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió del Premi o la seva consideració que s’ha de declarar desert. El seu veredicte serà inapel·lable.

8. Entrega del Premi Ciutat de Palma

El Premi s’entregarà el 20 de gener de 2018, durant les Festes de Sant Sebastià.

La persona o les persones guardonades es comprometen a ser presents a l’acte d’entrega del Premi. L’Ajuntament de Palma no es farà càrrec de les despeses per a assistir-hi.

9. Normativa fiscal

El Premi està subjecte a la normativa fiscal vigent. Regidoria Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 4 Abans de la proposta definitiva d’adjudicació del Premi el/s guanyador/s hauran de presentar la documentació següent:

a. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que estan al corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social.

b. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que estan al corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries.

c. Certificat de l’Agència Tributària de les Illes Balears que acrediti que estan al corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries.

d. Declaració responsable que no estan afectats per cap de les prohibicions establertes a l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.

e. Si no tenen residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent del país de què es tracti, acreditatiu de la residència fiscal.

10. Instrucció i resolució La instrucció del procediment correspon al Servei de Cultura de la Regidoria Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística.

L’instructor, a la vista de la decisió del jurat, formularà proposta de resolució, que elevarà a la Junta de Govern de Palma.

Es prescindeix del tràmit d’audiència, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no pot excedir de quatre mesos a partir del termini màxim de presentació de les obres.

La resolució es notificarà al/s premiat/s, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. Acceptació i interpretació de les Bases

Prendre part al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals suposa acceptar aquestes Bases.

Incomplir les obligacions que imposen les Bases pot ser motiu de revocació dels beneficis de la convocatòria.

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva pròpia finalitat.

Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització del Premi. Regidoria Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 5 Per a consultes us podeu dirigir al Negociat d’Espais d’Art (tel. 971 722 092, a/e: solleric@palma.cat).

Ver en el mapa

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies